Familjehem

Agnig Familjehem leds av våra familjehemskonsulenter. De har ett nära samarbete med alla familjer och är tillgängliga dygnet runt. Våra jour– och familjehem är utredda av oss och får handledning och utbildning under uppdraget, både enskilt och i grupp. De får ta emot max två barn, som båda ska ha ett eget rum.

Vi tar emot barn som inte kan bo kvar i sin ursprungsfamilj, barn i behov av förstärkta familjehem samt uppväxtplaceringar och ensamkommande barn. Våra tre målgrupper är:

  • Barn till föräldrar med bristande omsorgs- och skyddsförmåga.
  • Barn och ungdomar med vårdbehov för social problematik.
  • Ensamkommande flyktingbarn, med eller utan permanent uppehållstillstånd, utan vårdbehov. Uppdraget är att bidra till integration.

 

Vår arbetsmodell

Agnig Familjehem arbetar utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT). Alla familjehem utbildas och handleds i denna arbetsmodell under uppdragets gång. Kognitiv beteendeterapi innehåller många olika metoder där en del är enkla och okomplicerade medan andra innebär en större ansträngning. Inlärningspsykologi, som är en av de teoretiska grundpelarna för kognitiv beteendeterapi, handlar om vad som styr våra beteenden. En viktig utgångspunkt är kunskapen om att de sammanhang en människa befinner sig i kommer att påverka hans eller hennes beteende. Det innebär att samma person kan uppträda på ett sätt i ett sammanhang och på ett helt annat sätt i ett annat, beroende på vilka effekter beteendet får.

Den tillämpade beteendeanalys, som våra konsulenter bidrar med, kartlägger förhållandet mellan de situationer som utlöser beteendet och de effekter som ökar sannolikheten för att beteendet förstärks. Tillämpningen syftar till att förebygga och påverka effekterna och att lära in alternativa förhållningssätt i dessa situationer.

Bli familjehem

Uppdraget som familjehem

En familjehemsförälders åtagande är att fungera som förälder i vardagssituationen, till exempel att gå på föräldramöten, delta i utvecklingssamtal i förskola och skola, besök hos tandläkare och läkare, ta emot företrädare för socialnämnden och delta i fortbildning och handledning. Familjehemmet ska vara familjehemskonsulentens biträde i fråga om att utföra planerade åtgärder. Ett familjehem består vanligen av en familj eller en ensamstående person. Uppdraget är att ta hand om barnet på det sätt som ett barns föräldrar normalt gör och fungera som goda föräldrar. Om familjehemmet separerar och/eller ombildas tillsammans med en ny partner måste en ny familjehemsutredning göras eftersom förändringarna har betydelse för barnet.

 

Utredning

För att kunna bli familjehem genomgår man utredningar för att fastställa att man har förutsättningar att åta sig uppdraget. När en familj anmält sitt intresse för att bli familjehem bokas ett första besök med familjen in för information om vad det innebär att vara familjehem och vilka förutsättningar som krävs. Efter en första bedömning bokas tid för en mer omfattande djupintervju, för att kartlägga familjens resurser att erbjuda kvalitativ omsorg för barn som behöver bo i ett i ett familjehem. Referens tas med personer eller myndigheter som känner familjen väl. Därefter följer kontroller som ska säkerställa familjens ekonomiska och sociala förutsättningar. Dessa är:

  • Registerkontroll hos kronofogdemyndigheten. Även om inget tyder på ekonomiska svårigheter i dagsläget tittar man på detta för att fastställa att familjen har en långsiktig stabil situation.
  • Socialregisterkontroll ska göras i familjehemmets hemkommun. Om familjen har flyttat görs kontroll även i tidigare hemkommun.
  • Rekvisition av utdrag ur belastnings- och misstankeregister görs hos Rikspolisstyrelsen i Kiruna.

Är du intresserad av att bli familjehem kan du förbereda dig genom att beställa de utdrag som behövs:

 

Socialtjänsten

Begär utdrag ur socialtjänstens personregister och lämna till socialförvaltningen i din kommun.

Mall för utdrag från socialtjänsten

 

Polisen

Fyll i blanketten HVB-hem, misstanke och belastningsregister och skicka till Polismyndigheten.

Belastningsregister

 

Kronofogden

Beställ ett Skuldfrihetsintyg på telefon 0771-73 73 00.

www.kronofogden.se

Utbildning och handledning

Familjehemmen har generellt sett behov av utbildning och information inför placeringen. De har dessutom ett individuellt behov av fortbildning och handledning utifrån det enskilda barnets behov. Stödet till familjehemmen kan vara avgörande för att barnet ska kunna bo kvar, utvecklas och trivas.

Familjehemmets behov av utbildning, fortbildning och handledning ska tillgodoses av familjevårdsorgansiationen. Agnig Familjehem utbildar alla familjehem i kognitiv beteendeterapi, som används som arbetsmodell. Familjen ska vara konsulentens förlängda arm och utifrån evidensbaserade metoder genomföra olika former av uppdrag utifrån beteendeanalys, registreringar och skattningar. Utifrån de resultat som framkommer arbetar familjen – med stöd av konsulenten – strukturellt med den placerade. Familjen ska utöver kontinuerlig handledning av konsulenten även ha handledning och utbildning i grupp tillsammans med andra familjehemsföräldrar.

Utbildning eller fortbildning kan anordnas i form av studiecirklar och/eller temadagar. I familjehemmets arvode är eventuellt inkomstbortfall inräknat, till exempel då man deltar i handledning eller fortbildning.

Jag är intresserad av att bli familjehem.