GDPR

Personuppgiftspolicy för Agnig

Din integritet är viktig för Agnig och vi värnar om dina personuppgifters skydd, tillgänglighet och konfidentialitet. All behandling av personuppgifter i Agnig ska följa den tillämpliga personuppgiftspolicyn, inklusive GDPR och personuppgiftslagen.

Denna personuppgiftspolicy innehåller djupgående information om vilka personuppgifter som samlas in, hur information samlas in och vilka rättigheter du har över de personuppgifter som är registrerade hos oss.

Behandlingsansvarig

Agnig bestämmer ändamålet med behandlingen av personuppgifter och vilka medel som ska användas för de olika bolagen i Agnig. Det är vår bedömning att det är Agnig som anses ansvarig för de personuppgifter som behandlas i Agnig, jfr. översikt nedan. Ansvaret för den dagliga uppföljningen av vår efterlevnad av personuppgiftspolicyn har delegerats till personuppgiftskoordinatorn för Agnig.

Vår behandling av personuppgifter

Agnig behandlar personuppgifter i följande huvudsyften:

  • Drift av hotell / skyddat boende / uthyrning av lägenheter
    • För att hantera bokningar och erbjuda boende till våra gäster är det nödvändigt för oss att behandla bland annat namn, adress, födelsedatum, uppgifter om boende (rumsnummer, pris, betalningssätt, antal nätter, antal gäster etc.), passnummer (endast för gäster med registrerad adress utomlands), placerande myndighet eller företag (för övernattning under överinseende av uppdragsavtal).
  • WiFi
    • Vi erbjuder gratis WiFi i våra boende. För att kunna utnyttja denna tjänst är det nödvändigt för oss att hantera, bland annat, IP-adress, MAC-adress och telefonnummer. Detta lagras dock inte av Agnig och vi använder inte denna information för att samla data.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter kommer inte att lagras längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen eller de lagstadgade skyldigheter vi har, till exempel kräver bokföringslagen att vi behåller en detaljerad köphistorik i sju år.

Utöver detta raderar vi också personuppgifter om dig om du ber oss, om vi inte har en rättslig grund eller lagstadgad skyldighet att behålla dina personuppgifter ett tag till.

Får andra tillgång till dina personuppgifter?

Vi kommer endast att dela dina personuppgifter inom Agnig i den utsträckning som krävs för att säkerställa den dagliga verksamheten.

Obetalda fordringar kommer att lämnas till inkassoföretag. Dessutom kommer vi att dela dina personuppgifter med statliga myndigheter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter.

Utöver detta kommer vi inte att dela dina personuppgifter med andra företag om du inte samtycker till det.

Informationssäkerhet

Vi tar informationssäkerhet på allvar och har fastställt lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, tillgänglighet och integritet. Tillgången till dina personuppgifter är begränsad till anställda som har ett arbetsbehov av en sådan tillgång. Vi kommer att tillhandahålla utbildning till anställda och tredje parter där det är relevant, för att öka medvetenheten om Agnig riktlinjer och rutiner för personuppgiftsskydd.

Användning av personuppgiftsbehandlare

Agnig ingår personuppgiftsavtal med alla verksamheter som behandlar personuppgifter för vår räkning. Våra personuppgiftsbehandlare kan inte behandla dina personuppgifter på något annat sätt än vad vi har kommit överens om och som beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Var lagras dina personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas av Agnig lagras som utgångspunkt på servrar i Sverige. Vi lagrar inte personuppgifter i länder utanför EU/EES.

Rättigheter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera, radera eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter har du också rätt att protestera mot behandlingen samt rätten till portabilitet. Dessutom kan du när som helst återkalla alla samtycken till behandlingen av dina personuppgifter.

Du har också rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat uteslutande på automatiserad behandling som har rättsverkan eller på liknande sätt väsentligt påverkar dig.

Alla frågor eller önskemål om inblick i information som registrerats om dig kan riktas till info@agnig.se eller eventuellt per post till Agnig, Box 49147, 100 29 Stockholm. Om du anser att vi behandlar personuppgifter på ett sätt som strider mot lagen, kan du lämna in ett klagomål hos Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Dataskyddsombud

Agnig har utsett sitt eget dataskyddsombud för att bistå med vägledning, så att personuppgifter behandlas på ett bra sätt och i enlighet med reglerna.
Om du har några frågor eller invändningar mot Agnig behandling av personuppgifter, skicka ett mail till dataskyddsombudet via e-postadress: info@agnig.se

Ändringar

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer ändringarna att publiceras på vår webbplats 14 dagar innan de initieras.