Vårt arbetssätt

KBT som arbetsmodell

Kognitiv beteendeterapi (KBT) bygger på forskning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Teorierna lägger tonvikten på samspelet mellan individen och omgivningen här och nu. Metoderna är strukturerade, begripliga och utvärderingsbara. Individen uppmuntras att använda sin egen kapacitet och själv bygga upp en känsla av ansvar och självständighet. Individen rustas för att ta plats i samhället på lika villkor som andra, istället för att riskera att hamna i ett utanförskap. Arbetet har med andra ord positiva effekter både för individen och för samhället i stort.

Att kunna utvärdera utfallet av dessa metoder skapar en känsla av delaktighet, engagemang och kontroll hos såväl personal som klient. Exempelvis integrationarbetets utmaningar och processer kan beskrivas konkret och därför följas av uppdragsgivare och god man.

Beteenden

Allt vi gör är beteenden; beteendet går att mäta, allt som går att mäta är förändringsbart. Med beteende menas olika kroppsliga reaktioner, egna tolkningar av händelser och specifika handlingar som gör att både individen själv och dennes omgivning påverkas. Beteendet kan antingen främja integration och skapa närhet eller försvåra integration och skapa avstånd. Med hjälp av beprövad metodik skapar vi trygga arbetsplatser som bidrar till den miljö som främjar aktiviteter som ökar livskvaliteten för våra ungdomar.

Trots att kognitiv beteendeterapi omfattar en mängd teorier och metoder finns tydliga gemensamma drag:

 • Termen beteende allt vad en människan gör
 • KBT är strukturerat och systematiskt
 • Målen för insatserna är tydliga och specifika
 • Den boende görs delaktig i integrationsarbetet
 • Parterna är mycket aktiva
 • Relationen mellan parterna utmärks av samarbete
 • Insatserna är inriktade mot att öka den boendes frihet och självkontroll
 • Fokus mer på nuvarande styrfaktorer och framtiden än på det förflutna
 • Fokusering på det aktuella problemet
 • Asocialt- och onormalt beteende (liksom allt annat beteende) förvärvas och vidmakthålls via inlärningspsykologiska  principer
 • Genomförandeplanen utgår från beteendeanalysen
 • Mellan sessionerna utför den boende träningsuppgifter
 • Samarbete med viktiga personer förekommer
 • Insatser och procedurer är konkret beskrivna och vetenskapligt utvärderade

Vi arbetar med:

Beteendeinvertering: vad gör ungdomen för lite av som riskerar att hämma integrationsprocessen? Vilka tillgångar har ungdomen som vi ur ett salutogent perspektiv kan bygga vidare på?

Tillämpad beteendeanalys: vilka kortsiktiga funktioner har problembeteendena, i vilka miljöer är de funktionella? Vilka är de utlösande och vidmakthållande faktorerna? Vad behöver ungdomen för träning för att öka underskottsbeteenden och minska överskottsbeteenden? Vilken respsonsstyrka har beteendena? Hur skall vi kunna mäta förändringar?